Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums

pakalpojumā iekļauts..

Individuālais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai personai ar garīga rakstura traucējumiem un viņa ģimenes locekļiem atbilstoši personas individuālām vajadzībām, ņemot vērā Sociālā dienesta veikto personas sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējumu, konstatētās sociālās problēmas, problēmu iespējamos risinājumus un sociālās rehabilitācijas mērķus (Sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas karte).

Pakalpojuma ietvaros piesaista nepieciešamos resursus, lai sniegtu klientam:
– izglītojošu atbalstu un palīdzību patstāvīgas dzīves, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanā;
– atbalstu pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā (personīgās higiēnas ievērošana, rūpes par ārējo izskatu, apģērbu u.c.);
– atbalstu un izglītotu mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā (ēst gatavošana, veļas mazgāšana, mājokļa uzkopšana/iekārtošana, ienākumu/izdevumu plānošana, iepirkšanās, samaksa par mājokli, laika plānošana u.c.);
– atbalstu un palīdzību veselības aprūpes un atkarības problēmu risināšanā;
– izglītojošu atbalstu saskarsmes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā komunikācijā ar fiziskām un juridiskām personām;
– atbalstu nodarbinātības jautājumu risināšanā;
– atbalstu un palīdzību izglītības jautājumu risināšanā;
– izglītojošu atbalstu brīvā laika plānošanā un cita veida patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju attīstībā.
Pakalpojumu nodrošina sociālais darbinieks, psihologs, ģimenes asistents un citi piesaistītie speciālisti.
Pakalpojuma praktiskā nodrošināšana notiek klienta dzīves vietā un klienta sociālajam gadījumam atbilstošās institūcijās vai pakalpojumos.
Pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu, saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldībā noteikto kārtību.
Pakalpojuma koordinators Inese Tentere, tālr.Nr. 65908100, Ezera iela 21,Rīga