pakalpojumi

Palīdzības sniegšanas process

Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji. Pildot savu misiju, krīzes centra profesionāļi klientu iesaista sociālās rehabilitācijas procesā – pasākumu kompleksā, kas vērsts uz:

  • vardarbības pārtraukšanu;
  • nevardarbīgas, drošas vides radīšanu;
  • jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu;
  • vardarbības psiholoģisko seku mazināšanu.

Palīdzības process ir balstīts uz sociālā gadījuma vadīšanu, nosakot klientu pamatproblēmu, mērķus un uzdevumus.

Krīzes centra pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Sociālā dienesta nosūtījums un personas/ģimenes sociālās situācijas izvērtējums, ko sastāda Sociālais dienests 
  • krīzē esošas personas iesniegums, ja klients ir pats vērsies Krīzes centrā.
  • Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs documents.
  • Uzņemšana var tikt nodrošināta 24 stundas diennaktī.

Pakalpojumi

Krīzes intervences pakalpojums

Individuālais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai personai ar garīga rakstura traucējumiem un viņa ģimenes locekļiem atbilstoši personas individuālām vajadzībām, ņemot vērā Sociālā dienesta veikto personas sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējumu, konstatētās sociālās problēmas, problēmu iespējamos risinājumus un sociālās rehabilitācijas mērķus (Sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas karte).

Individuālā sociālā rehabilitācija


Krīzes intervences pakalpojums nodrošina profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā, nodrošinot personām iespēju saņemt individuālas psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.

nepieciešana palīdzība?

Sazinies ar mums